Přijímací řízení na Gymnázium Turnov se řídí aktuálně platným školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Otevírané obory pro školní rok 2024/2025:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – bude přijato 30 žáků
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – bude přijato 30 žáků


Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2024/2025.

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení ve třetím kole následující kritéria: Kritéria přijímacího řízení 2024 – 3. kolo.

Přihlášku může podat uchazeč, který v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku, ale v prvním kole nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

Přihlášku můžete podat pouze podáním vyplněného tiskopisu s přílohami, který odevzdáte ve studovně školy v pracovní dny od 7:30 do 14:00 h. Nejzazší termín pro podání přihlášky zákonným zástupcem uchazeče je 28. června 2024 do 10:00 h.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 28. června 2024 v 11:00 h na internetových stránkách školy www.gytu.cz a na vývěsce před budovou školy. 
Správní řízení: V rámci správního řízení budou moci zákonní zástupci v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 Zákona 500/2004 Sb. (Správní řád) nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí dne 28. června 2024 v době od 10:00 do 11:00 h.

Poznámka pro zákonného zástupce přijatého uchazeče: V případě přijetí si zákonný zástupce převezme osobně rozhodnutí ve studovně školy v pátek 28. června 2024 od 11:00 do 12:00 h. Nedostavíte-li se do pátku 28. června 2024 do 12:00 h, rozhodnutí bude odesláno poštou nebo do datové schránky. Zároveň škole potvrdí úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, obor 79-41-K/81 nejpozději 7 dnů od převzetí / doručení rozhodnutí.

Poznámka pro zákonného zástupce nepřijatého uchazeče: V případě nepřijetí si zákonný zástupce převezme osobně rozhodnutí ve studovně školy v pátek 28. června 2024 od 11:00 do 12:00 h. Nedostavíte-li se do pátku 28. června 2024 do 12:00 h, rozhodnutí bude odesláno poštou nebo do datové schránky. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí / doručení rozhodnutí.

Veškeré informace k přihlašování najdete na webu www.prihlaskynastredni.cz.  


Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve školním roce 2024/2025.

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení ve druhém kole následující kritéria: Kritéria přijímacího řízení 2024 – 2. kolo.

Přihlášku může podat uchazeč, který v prvním kole konal jednotnou přijímací zkoušku, ale v prvním kole nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.

Termín pro odeslání přihlášky zákonným zástupcem uchazeče je 24. května.

Výsledky přijímacího řízení: výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny v pátek 21. 6. 2024 na internetových stránkách školy www.gytu.cz a na vývěsce před budovou školy.

Správní řízení: v rámci správního řízení mohli zákonní zástupci v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 Zákona 500/2004 Sb. (Správní řád) nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí dne 18. 6. 2024 v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Poznámka pro zákonného zástupce: rozhodnutí o přijetí a nepřijetí je dáno výsledkovou listinou a nezasílá se.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání můžete podat i osobně na Gymnáziu Turnov do středy 26. 6. 2024.

Veškeré informace k přihlašování najdete na webu www.prihlaskynastredni.cz


Kritéria přijímacího řízení

pro školní rok 2024/25 naleznete zde.