Rada školy - základní informaceRada školy byla ustanovena v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. a Volebním řádem pro volby do školských rad (základních, středních a vyšších odborných škol).

Ustavující zasedání školské rady se konalo dne 4. ledna 2006.

Školská rada je složena ze šesti členů: 2 zástupci zřizovatele (jsou jmenováni Radou Libereckého kraje), 2 pedagogičtí pracovníci (voleni), 2 zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých dětí (voleni).

Školská rada:

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Seznam členů

zástupci zřizovatele: Ing. Zbyněk Miklík, Eva Kordová (jmenováni RLK)

zástupci zaměstnanců: Mgr. Daniel Strnad, Mgr. Dana Kňapová

zástupci oprávněných osob (zákonní zástupci a zletilí žáci): MUDr. Eva Dědková, Jakub Mertlík 

 

Aktuální zprávy z Rady školy jsou k dispozici zde.