Školní parlament - základní informaceSložení pro školní rok 2017/2018

Předseda ŠP Vojtěch Franců, sexta
1. místopředseda ŠP  Terezie Zahrádková, sexta
2. místopředseda ŠP Antonín Vřešťál, sekunda
Mluvčí ŠP
Jan Dubický, sexta
1. A Bude doplněno.
2. A Elen Drahoňovská, Antonín Vřešťál
3. A  Kateřina Stará, Šimon Rozum
4. A  Anna Marie Pavlasová, Anna Pomrhoncová
5. A  Lucie Sajdlová
6. A  Terezie Zahrádková, Vojtěch Franců
7. A  Anna Machtová, Jan Haloun
8. A  Pavla Cermanová, Jan Hladík
1. C  Adéla Zubová, Matyáš Krejčí
2. C  Kateřina Válková, Ivana Kalinová
3. C  Marie Vohnická, Martin Tauchman
4. C  Bude doplněno.

 

Změna složení zástupců vyhrazena.

Kontakt

parlament@gytu.cz

Cíle

Mezi hlavní cíle patří zprostředkování podnětů ke zlepšení chodu školy z řad studentů školy, tyto podněty jsou dále předávány ředitelství školy, školské radě a profesorskému sboru. Studenti se zde naučí vést diskuzi a zapojovat se do chodu školy. Školní parlament slouží také jako prostředek studentů k uskutečňování vlastních projektů ( např. koncerty, sportovní turnaje atd.).

Složení

Školní parlament tvoří dva zástupci každé třídy. Ti volí jednoho předsedu a jednoho místopředsedu.

Členství ve školním parlamentu

Funkce člena školního parlamentu vzniká zvolením ve své kmenové třídě. Funkční období je jeden školní rok.

Funkce člena zaniká

a) odvoláním kmenové třídy

b) odstoupením

c) přestupem na jinou školu či ukončením školy

d) úmrtím

Předseda a místopředseda školního parlamentu

Funkce předsedy a místopředsedy vzniká zvolením členy školního parlamentu.

Funkční období je jeden školní rok.

Funkce předsedy zaniká

a) tajným hlasováním nadpoloviční většinou školního parlamentu

b) ztrátou členství ve školním parlamentu

 

Předseda

a) svolává členy parlamentu k jednání

b) řídí diskusi při jednání

c) je povinen k jednání přizvat další osoby, je-li to zapotřebí k objasnění projednávané věci

d) interpretuje závěry parlamentu řediteli školy, členům školské rady a profesorskému sboru

e) vykazuje z jednání členy narušující řádný průběh jednání

f) určuje zapisovatele

 

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

Jednání školního parlamentu

- Pro přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

- Jednání se může účastnit každý student naší školy.

- Předseda (místopředseda) předloží návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů připomínek členů školního parlamentu upraven.

- Pokud byly v diskusi dány pozměňující návrhy nebo protinávrhy, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém byly podány a potom o ostatních částech návrhu.

- Každý student má právo podat návrh přes svého třídního zastupitele

 

Aktuální zprávy ze Školního parlamentu jsou k dipozici zde.