Identifikační údaje a kontakty
 
Hledat  


STRAVA.cz

Přihlašování do 13.40 h!

strava.cz 

přihlásit se >>>

jak se přihlásit >>>



Předpověď počasí
Radar bouřky

Vyšší gymnázium - ŠVP

Verze pro tisk Zavřít stránku

V současné době učí všechny třídy gymnázia podle nových ŠVP, které vychází z RVP G.

Na této stránce je pouze základní přehled hodinových dotací v jednotlivých ročnících vyššího gymnázia. Kompletní znění ŠVP pro čtyřleté gymnázium si můžete stáhnout zde a pro víceleté (osmileté) gymnázium zde.

Učební plán

Vzdělávací oblast Předměty V.
1. ročník
VI.
2. ročník
VII.
3. ročník
VIII.
4. ročník
celkem
Jazyk a jazyková komunikace ČJ 3 3 3 4 12+1
CJ I 5 5 4 3 12+5
CJ II 4 4 3 3 12+2
Matematika a její aplikace M 4 4 3 4 10+5
Informatika a informační
a komunikační technologie
ICT 2 0 2 1 4+1

Člověk a společnost

Člověk a svět práce

Člověk a příroda

Člověk a zdraví

ZSV 2 2 2 - 36+2
D 2 2 2 -
F 2,5 2 2,5 -
CH 2,5 2,5 2 -
Bi 2 2,5 2,5 -
Z 2 2 1 -
TV 2 2 2 2 8
Umění a kultura HV / VV 2 2 - - 4
Volitelné aktivity - - - 4 14 8+10
Celkem - 35 33 33 31 132

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Český jazyk je rozdělen do oblastí Literární komunikace a Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět Český jazyk je posílen o jednu vyučovací hodinu.

Cizí jazyk je jako jeden z profilových předmětů posílen v souladu se vzdělávací strategií školy posílen o 5 vyučovacích hodin, přičemž za CJ I je pokládán anglický jazyk, dále jsou z disponibilních hodin použity 2 hodiny pro výuku CJ II, CJ II je volitelný z možností německý, ruský, francouzský a španělský jazyk.

Vyučovací předmět Matematika je posílen o 5 vyučovacích hodin.

Předmět Informatika a ICT je v souladu se vzdělávací strategií školy posílen o 1 hodinu.

Při výuce předmětů Fyzika, Biologie a Chemie jedna hodina za dva týdny (je-li dotace 2,5 hod) probíhá jako praktická cvičení – třída je dělena na skupiny.

Vyučovací předmět Zeměpis realizuje obsah oboru Geografie.

Obsah oboru Geologie je realizován v předmětech Zeměpis, Biologie a Chemie.

Ve druhém ročníku a v sextě je do výuky zařazen geologicko – geografický kurz. Garantem kurzu je předmět biologie.

Obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován v předmětu Biologie, Základy společenských věd a zároveň jeho část je realizována na Sportovních kurzech ve kvintě a septimě, resp. 1. ročníku a 3. ročníku.

Hudební a výtvarná výchova budou vyučovány jako povinně volitelné předměty ve kvintě a sextě, resp. 1. ročníku a 2. ročníku.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována v předmětu Základy společenských věd a v projektu Volba povolání v septimě a 3. ročníku.

Garantem vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je Základy společenských věd, garantem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je Biologie.

Ve třetím ročníku a septimě se žáci účastní projektu Volba povolání, který má žákům napomáhat při volbě seminářů v závěrečném ročníku, jejich další profilaci a seznámením s problematikou trhu práce.

Volitelné aktivity jsou posíleny o 10 hodin.

Žáci si v septimě a třetím ročníku vybírají dva dvouhodinové semináře z těchto možností:

Konverzace z 2. cizího jazyka

Seminář z matematiky

Seminář z fyziky

Seminář z dějepisu 

Seminář biologicko-chemický

Seminář společenskovědní

Programování

Technické kreslení / Deskriptivní geometrie

Seminář z dějin umění.

V oktávě a 4. ročníku si žáci vybírají 14 hodin volitelných aktivit.

Volba je podmíněna splněním podmínky celkového počtu hodin a škola si vyhrazuje právo z organizačních důvodů omezit výběr volitelných aktivit. Žáci vybírají z těchto předmětů, u kterých je zároveň uvedena jejich hodinová dotace:

Bloky Seminářů

  

Archiv článků


© 2007 - 2021 Gymnázium Turnov webmaster[zavinac]gytu.cz