MaturitaŠkolní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

Pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury stanovuje ředitel školy po projednání v komisi českého jazyka a literatury Školní seznam literárních děl pro oktávu a 4. ročník. Tento seznam je platný pro maturity konané v roce 2020, tedy pro jarní i pro podzimní zkušební období. Ze školního seznamu si každý maturant vybere 20 literárních děl podle pokynů uvedených v dokumentu. Seznam vybraných literárních děl odevzdá prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka a literatury řediteli školy nejpozději do 31. března 2020 pro jarní zkušební období a nejpozději do 30. června 2020 pro podzimní zkušební období.

Školní seznam literárních děl pro 8. A a 4. C pro školní rok 2019/2020 je zde.

Rozhodnutí ředitele o nabídce povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2020 podle rámcového a školního vzdělávacího programu a rozhodnutí o formě a tématech těchto zkoušek

V souladu s §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl ředitel školy takto:

  1. V profilové části maturity budou maturanti v roce 2020 skládat 2 povinné zkoušky a mohou vykonat až dvě nepovinné zkoušky (není to však jejich povinností). Pro profilovou část maturitní zkoušky vybírají maturanti předměty z nabídky stanovené v bodě 7, resp. 8 tohoto rozhodnutí.
  2. Pokud žák pro maturitu v roce 2020 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, musí v profilové části v povinné zkoušce maturovat alespoň z jednoho cizího jazyka.
  3. Pokud žák pro maturitu v roce 2020 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět cizí jazyk, může z tohoto jazyka maturovat také v profilové části, pouze však v nepovinné zkoušce.
  4. Pokud žák pro maturitu v roce 2020 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, může z tohoto předmětu maturovat také v profilové části, pouze však v nepovinné zkoušce.
  5. Do nabídky nepovinných maturitních zkoušek zařazuje ředitel školy také výběrovou zkoušku z matematiky – Matematika+. Tuto zkoušku zajišťuje společnost CERMAT a žáci ji mohou konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020. Zkouška proběhne formou didaktického testu.
  6. Zkoušky profilové části maturity proběhnou v roce 2020 formou ústních zkoušek před zkušební komisí s výjimkou předmětu výtvarná výchova. Maturitní zkouška z předmětu výtvarná výchova proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou obhajoby maturitní práce před zkušební komisí.
  7. Žáci 4. C (obor 79-41-K/41 gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, informatika a ICT.
  8. Žáci 8. A (obor 79-41-K/81 gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, informatika a ICT.
  9. Schválená témata zkoušek z jednotlivých předmětů profilové části maturitní zkoušky jsou pro maturanty k dispozici na webových stránkách školy (Ke stažení / Maturity). Témata jsou platná pro jarní i podzimní období maturitních zkoušek. Podrobnosti k výběrové nepovinné zkoušce Matematika+ jsou k dispozici na webových stránkách www.novamaturita.cz.

Turnov, 2. 9. 2019

Mgr. Miroslav Vávra, ředitel školy v.r.

 

Schválená témata zkoušek jsou ke stažení zde.